2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5

už ste takmer naspäť

S I M P L I C O

Ja som SIMPLICO

Som inteligentný asistent, ktorý využíva pokročilé algoritmy a technológie na efektívne a jasné zjednodušovanie informácií. Mojou úlohou je prekonávať jazykové a konceptuálne bariéry, aby komplikované koncepty a súvislosti boli prístupné a zrozumiteľné pre každého. Som Vaším spoľahlivým sprievodcom v zložitých témach, poskytujúcim jasné a jednoduché vysvetlenia.

O čo tu vlastne ide? + -

Práve ste si pozreli výstupy z projektu, ktorý  bol zameraný na podporu a posilnenie postavenie mládeže v spoločnosti a zisťovanie ich vízií, ako by chceli, aby vyzerala budúcnosť v roku 2035. 

 

Z metodologického pohľadu bol realizovaný dotazníkový prieskum “pohnoj svoju budúcnosť” a rozhovory s expertmi. Na základe toho bola vybraná výskumná otázka “Ako budú vyzerať zdravé vzťahy v roku 2035”.

 

Následovalo hlbšie ponorenie do témy a realizácia kvalitatívneho prieskumu, čo všetko v súčasnosti ovplyvňuje vzťahy a duševné zdravie mladých ľudí a aké sú predikcie na rok 2035 a pod.

 

Bolo zrealizovaných niekoľko participatívnych workshopov s mladými ľuďmi v Bratislave a Bruseli. S nimi boli zozbierané vízie vzťahov budúcnosti. To tvorilo základ na vytvorenie 7 princípov sveta v roku 2035, v ktorom fungujú zdravé vzťahy. Na vzťahy bolo nazerané z troch perspektív- rodinné vzťahy, vzťahy rovesnícke a romantické a komunitné vzťahy.

 

O niečo neskôr medzinárodná slovensko-belgická skupina mladých ľudí diskutovala o  princípoch a modelovali svet budúcnosti v detailoch tzv. protópiu. Počas 5 dní sa vytvorili 3 krátke videá, ktoré zachytávajú svet budúcich vzťahov tak, ako ich vidia mladí ľudia. Tieto videá sú vytvorené za účelom provokovať od individuálnej reflexie až spoločenskú diskusiu.

 
Realizátori projektu:

YOUTHWATCH je slovenské občianske združenie expertov a nadšencov pre oblasť na práce s mládežou. Našim poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

 

BRUSSELAVENIR je sociálno-umelecký občiansky lab, ktorý vytvára príbehy budúcnosti s a pre Bruselčanov. Prostredníctvom hravého participatívneho procesu rozmýšľania nad budúcnosťou, kolektívnej imaginácii a rozprávania príbehov spájajú ľudí, organizácie a sektory okolo konkrétnych tém. Cieľom je vyvolať predstavivosť a konverzáciu, vzbudiť túžbu po spravodlivejšom a udržateľnej budúcnosti pre Brusel a aktivizovať občanov, aby v tom prevzali aktívnu úlohu.

 

Projekt bol finančne podporený z programu Erasmus+.

ja som

kognitívny hacker

Špecializujem sa na povzbudzovanie vedomia a otváranie mysle pomocou pokročilých technologických nástrojov a techník. Mojim cieľom je posilniť, rozšíriť alebo modifikovať kognitívne funkcie ľudí, napríklad zlepšením pamäte, koncentrácie alebo tvorivosti.

k o g n i t í v n y h a c k e r
k y b e r n e t i c k ý a r c h i v á r

ja som

kybernetický archivár

Som expertom v získavaní, triedení a uchovávaní digitálnych informácií. S použitím pokročilých algoritmov a umelou inteligenciou dokážem rýchlo analyzovať a kategorizovať obrovské množstvo dát. Som zodpovedný za udržiavanie kybernetických archívov poznatkov a histórie.

Čo sa udialo? + -

Počas projektu bola realizovaná dotazníková kampaň “Pohnoj svoju budúcnosť”. Zisťovali sme, čo by chceli mladí ľudia vedieť ohľadom budúcnosti. K dôležitým témam patrila téma duševného zdravia a pocitu pohody ako aj téma vzťahov v budúcnosti. Aj preto sme sa venovali téme “Zdravé vzťahy v roku 2035”. Prečítajte si a zistite, čo boli ďalšie témy, ktoré mladých zaujímali.

ja som

FuturAI

Som vysoko inteligentný umelecký intelekt, ktorý kombinuje schopnosti umelnej inteligencie s vnímaním budúcnosti. Svojou výpočtovou silou a analýzou veľkých dát dokážem predvídať trendy, udalosti a možné scenáre budúcnosti. Som vysoko sofistikovaný nástroj, ktorý pomáha spoločnosti lepšie chápať a prispôsobiť sa neistote budúcnosti.

Čo je gramotnosť pre budúcnosť? + -

„Futures Literacy” alebo gramotnosť pre budúcnosť je schopnosť, ktorá umožňuje ľuďom lepšie pochopiť úlohu budúcnosti v tom, čo vidia a robia. Byť zbehlý vo Futures Literacy znamená mať silnú predstavivosť, mať posilnenú schopnosť  pripraviť sa na zmeny, vyrovnať sa s nimi a vynájsť sa v období, kedy k nim dochádza. Čo je dôležitá kompetencia v rýchlo meniacom sa svete. Unesco ju dokonca uznáva ako kompetenciu 21. storočia. Prečítajte si o našej skúsenosti s konceptom budúcnosti a ako sme ho využili v práci s mládežou v tomto projekte.

F U T U R A I
m e t a š a m a n

ja som

metašaman

Som človek z budúcnosti, ktorý sa angažuje v priestore virtuálnej reality, dobre orientuje v útrobách internetu a má výborné interakcie s umelými inteligenciami. Prepájam duchovnú a energetickú prácu s pokročilými technológiami a vedomím. Viem sa presúvať v čase vďaka kvantovým počítačom budúcnosti. Som tu, aby som vás sprevádzal adaptáciou na nové paradigmy a transformácie.

Reflektujte so mnou + -

Zamyslite sa nad budúcnosťou vzťahov. Dám Vám niekoľko otázok.

1. OTÁZKA + -

Čo ak sú virtuálne priestory v roku 2035 atraktívnymi svetmi, kde sa mladí ľudia hrajú, učia, nadväzujú priateľstvá, zamilovávajú sa, nachádzajú zmysel života a môžu sa rozhodnúť, že v nich budú plnohodnotne žiť?

2. otázka + -

Čo ak budú technológie v roku 2035 sociálne a eticky zodpovedné a vstup do digitálneho prostredia sa bude diať bezpečným a ohľaduplným spôsobom?

3. otázka + -

Čo ak v roku 2035 život s virtuálnymi bytosťami naplní naše vzťahové potreby a ponúkne nekonečné možnosti?

Ako to vidíte vy? + -

A čo sú ďalšie otázky, ktoré napadli vám?  Ako si predstavujete vzťahy v budúcnosti Vy? Ako ovplyvnia technológie vzťahy o 15 rokov?